HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Camping Terpstra: Camping Terpstra V.o.f./of haar gelieerde maatschappijen, allen gevestigd aan de Midslander Hoofdweg 27, 8891 GG te Terschelling Midsland.

b) Huurder: de wederpartij die een overeenkomst aangaat of zijn vertegenwoordiger.

c) Gast: eenieder die namens of met de huurder gebruik maakt van de door Camping Terpstra verhuurde materialen en/of accommodatie.

d) Huurperiode: de overeengekomen huurtijd in dagen of nachten inclusief de dagen van levering en ophalen.

e) Huursom: het bedrag dat Camping Terpstra berekent voor gebruik van het gehuurde gedurende de huurperiode, huur van de tent, extra’s, personengeld.

f) Werkdagen: in het hoogseizoen alle dagen van de week, daarbuiten de dagen maandag tot en met vrijdag.

g) Kantooruren: in het hoogseizoen van 09.00 uur tot 20.00 uur, daarbuiten van 09.00 uur tot 17.00 uur. h) Communicatie: Camping Terpstra is bereikbaar per telefoon 0612203659.

Artikel 2:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Camping Terpstra.

Artikel 3:

Alle bedragen worden vermeld in euro's.

Artikel 4:

1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke en/of mondelinge aanvaarding door de huurder. De aanvaarding kan rechtstreeks of door bemiddeling van een door Camping Terpstra geaccepteerde tussenpersoon geschieden.

2. In gevallen waarin een product van Camping Terpstra deel uitmaakt van een aanbieding, arrangement, samenwerking met (of levering via) derden, waarvoor een totaalprijs wordt gepubliceerd, is Camping Terpstra slechts aansprakelijk voor zijn deel.

Artikel 5:

Het aanbod van Camping Terpstra is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de huursomberekening is toegestaan, evenals het bepaalde in artikel 6.

Artikel 6:

1. Offertes en aanbiedingen worden gemaakt op basis van op het moment van uitbrengen geldende prijsniveau, waarbij dat prijsniveau op 100% gesteld wordt. Algemeen aanvaarde prijsverhogingen (zoals belastingen, heffingen, lonen of brandstofprijzen) kunnen tot op het moment van levering worden doorberekend.

2. De huursom is de som van de netto huurkosten, vermeerderd met BTW en eventuele transportkosten, onderhoud, montage- en demontagekosten en andere, desgewenst in de prijsopgave te specificeren kosten.

Artikel 7:

De huurder verstrekt Camping Terpstra voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8:

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 9:

Indien de huurder het gehuurde niet (helemaal) kan gebruiken wegens het door zijn schuld ontbreken van enig (geldig) benodigd document, zijn alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 10:

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere huurder annuleringskosten verschuldigd:

a) Te allen tijden is de huurder €11,50 reserveringskosten aan de verhuurder verschuldigd.

b) Bij annulering tot 3 maanden voor aankomst 15% van de huursom + €11,50 reserveringskosten.

c) Bij annulering vanaf 2-3 maanden voor aankomst 50% van de huursom +€11,50 reserveringskosten.

d) Bij annulering 0 -1 maand voor aankomst 90% van de huursom + €11,50 reserveringskosten.

e) Bij annulering op de dag van aankomst 100% van de huursom +€11,50 reserveringskosten. latere aankomst en/of eerder vertrek dan overeengekomen wordt niet beschouwd als annulering en geeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de reissom. Bij annulering van de reservering kan er niet meer worden gereserveerd voor hetzelfde seizoen door de persoon. Ook kan er dan niet worden ingecheckt met deze naam op de camping.

Pandemie

Wanneer Camping Terpstra niet open mag van de veiligheidsregio als jeugdcamping of wanneer Camping Terpstra niet open kan als jeugdcamping ten gevolgen van een pandemie storten wij 60% van de huursom retour. Bij het aangaan van een reservering ben je er van bewust dat je niet komt bij de bekende klachten rondom de pandemie, hiervoor draag jij zelf de verantwoording. Krijg je tijdens je verblijf klachten? Dan bel je naar 0612203659 en blijf jij en je mede reisgenoten in je tent totdat er een afspraak is gemaakt bij de huisarts door camping Terpstra.

Artikel 11:

Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantorenuren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 12:

Camping Terpstra heeft het recht tot 4 weken voor de leverdatum de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, indien blijkt dat door omstandigheden, die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst (nog) niet bekend waren, een minimaal kostendekkende exploitatie van het verhuurde niet kan worden behaald; dit ter beoordeling van Camping Terpstra.

Artikel 13:

Onder overmacht wordt verstaan: onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 14:

1. Camping Terpstra is naar gelang de omstandigheden verplicht de huurder hulp en bijstand te verlenen, indien het gebruik van het gehuurde niet voldoet aan de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Camping Terpstra, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de huurder is toe te rekenen, is Camping Terpstra tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de huurder.

2. Wanneer Camping Terpstra op grond van artikel 14 lid 1 aansprakelijk is voor de door de huurder geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reisen/of annuleringskosten verzekering.

3. Indien Camping Terpstra jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Camping Terpstra voor andere schade beperkt tot ten hoogste tweemaal de huursom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Camping Terpstra. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Camping Terpstra gelden ook ten behoeven van werknemers en vertegenwoordigers van Camping Terpstra, betrokken dienstverleners en agentschappen, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 15:

De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Camping Terpstra voor een goed gebruik van het gehuurde en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de algemeen geaccepteerde maatstaf van het gedrag van een correcte huurder.

Artikel 16:

De huurder en/of gast die door zijn gedragingen hinder of last oplevert, kan door Camping Terpstra van (voortzetting van) het gebruik van het gehuurde worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 17:

1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Camping Terpstra, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost dan dient de huurder onverwijld contact op te nemen met Camping Terpstra.

2. Als de tekortkoming niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de huurder deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij Camping Terpstra, gevestigd aan de Midslander Hoofdweg 27, 8891 GG te Terschelling Midsland. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de huurder van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Camping Terpstra te worden ingediend. De huurder heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de overeengekomen huurperiode.

Artikel 18:

Kennelijke fouten en vergissingen voorbehouden. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien prevaleert de Nederlandse Wet.

Aanvullende voorwaarden Camping Terpstra

Naast onze voorwaarden hanteren wij op Camping Terpstra de volgende Aanvullende Voorwaarden Camping Terpstra. Deze aanvullende voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Nederland onder nummer 77435125. Onder tent wordt verstaan: de tent inclusief tentinventaris, zoals omschreven op onze website: www.campingterpstra.nl.

1. De hoofdhuurder is diegene die een kampeerplaats bij Camping Terpstra heeft geboekt. Camping Terpstra is op de aankomst- en vertrekdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur aanwezig op het kantoor. Je bent van harte welkom vanaf ca. 12.00 uur. Als je eerder komt bestaat de kans dat je moet wachten tot je tent door Camping Terpstra kan worden vrijgegeven. Bij latere aankomst of eerder vertrek is de hoofdhuurder verplicht Camping Terpstra hiervan (telefonisch op 0612203659 )op de hoogte te stellen.

2. Hoofdhuurder is aansprakelijk voor diefstal, beschadigingen en/of verlies van het gehuurde waaronder de gehuurde tent en de inventaris (ongeacht wie deze heeft veroorzaakt) gedurende de gehele overeengekomen huurperiode (ook bij latere aankomst of eerder vertrek!) en ook voor het gedrag van zijn of haar medegebruikers en huurders van de kampeerplaats inclusief tent etc., logees en bezoekers. De nieuwwaarde van hetgeen (kampeerplaats, tent en/of inventaris) beschadigd is zal in rekening worden gebracht.

3. Bij de reservering van een huurtent dient het minimale aantal personen van de geboekte huurtent ook de gehele gereserveerde periode aanwezig te zijn.

4. Logees kunnen tot 2 weken vóór aankomst voor minimaal 2 nachten worden aangemeld via de e-mail met de vermelding van het reserveringsnummer. Logees moeten verblijven in dezelfde tent tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Hoofdhuurder is, in zijn eigen belang, verplicht de kampeerplaats inclusief tent en de inventaris direct na aankomst te controleren op schades of vermissingen en deze - indien van toepassing- binnen één uur na aankomst te melden bij Camping Terpstra. Daarna vervalt je recht op reclamatie.

6. Bij vertrek dient de kampeerplaats inclusief tent uiterlijk om 10.00 uur schoongemaakt en opgeruimd te worden achtergelaten. De kampeerplaats inclusief tent wordt bij vertrek door Camping Terpstra gecontroleerd, indien gewenst in het bijzijn van hoofdhuurder. Wanneer blijkt dat Camping Terpstra het gehuurde (alsnog) moet schoonmaken wordt daarvoor minimaal 65,00 euro voor de kampeerplaats inclusief tent in rekening gebracht.

7. Maak je gebruik van ons bagagevervoer? Dan ben je zelf verantwoordelijk om jouw bagage in onze auto en/of kar te zetten en jouw bagage er ook weer uit te halen. Wij regelen niet dat jouw bagage de boot of kampeerpaats op of afkomt. Je neemt dus zelf de bagage mee de boot af en op! Bagagevervoer is op eigen risico.

8. Je hebt bij je boeking een borg betaald. Schades en/of vermissingen aan de kampeerplaats, tent, tentdeel en/of schoonmaakkosten worden op je borg ingehouden. Als er geen reden tot inhouding is krijg je de hele borg terug. Als de schade lager is dan de betaalde borg,ontvang je het verschil terug. Is de schade hoger dan moet je bijbetalen. Je ontvangt binnen 14 dagen na de laatste huurdag een gespecificeerde afrekening van Camping Terpstra. Reacties op de borginhouding worden door Camping Terpstra tot uiterlijk twee maanden na de afrekening in behandeling genomen. Een half jaar na vertrek vervalt het recht om “vergeten” borg terug te vragen.

9. Wij raden je aan een reisverzekering af te sluiten! Schades en/of vermissingen gedurende de huurperiode die gedekt worden door de reisverzekering moeten conform de voorwaarden van de reisverzekeraar worden toegepast. Gevonden voorwerpen worden een half jaar bewaard.

10. Het is verboden in het bezit te zijn van drugs, dus ook geen softdrugs en lachgas . Overtreders worden onmiddellijk van de camping verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.

11. Wanneer 1 of meerdere personen uit een groep in aanraking komt met de politie, wordt de gehele groep verwijdert van de camping. Gebruik van de kampeerplaats, tent en inventaris 1. Wees voorzichtig met de tentdeuren. Doe de deuren helemaal open of helemaal dicht. Probeer niet door half geopende ritsen te gaan. Een deurrits repareren kost minimaal 150,00 euro!

2. Het tentdoek kan op plaatsen waar iets tegen het tentdoek staat gaan doorlekken. Je kunt hier veel overlast van ondervinden. Dit is te voorkomen door niets tegen het tentdoek te plaatsen, op het tentdak te leggen of op het tentdoek te smeren.

3. Vochtige kleding, veel mensen in de tent en slechte ventilatie kan oorzaak zijn van condensvorming en druppels veroorzaken aan de binnenkant van het dak. Dit voorkom je door goed te ventileren.

4. Het op de tent of inventaris monteren van stickers, etiketten, waslijnen, plaatsnaamborden, plakband, sluitspelden en dergelijke is niet toegestaan.

5. Let goed op! In en rond de tent zijn tentharingen in de grond geslagen. Deze kunnen pijnlijke wonden veroorzaken. Camping Terpstra draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

6. Het ijzeren rekje op de kookplaat kan erg heet worden. Zet hier geen kunststof materialen op.

7. Sluit telkens na gebruik, ook 's avonds of als je weggaat de kraan die op de gasfles zit.

Download de algemene voorwaarden

Wil je de beschikbaarheid bij ons checken of reserveren?
Neem direct contact op
© 2024 Camping Hoeve Prinses Irene